Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Piekļūstamība

Klausies

Ieslēgt teksta izrunātāju

Fonta izmērs

Kontrasts

Izvēlne

Privātuma un sīkdatņu politika

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Nacionālās bibliotēkas personas datu apstrādes politika

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Latvijas Nacionālā bibliotēka (turpmāk tekstā – LNB) ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes valsts kultūras iestāde, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku", Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

1.2. LNB saskaņā ar likumu ir šādas funkcijas:

1.2.1. LNB, koordinējoties ar citām bibliotēkām:

1.2.1.1. veido nacionālās literatūras krājumu, nodrošina tā izmantošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm;

1.2.1.2. selektīvi komplektē (iegādājoties, iegūstot apmaiņas ceļā, saņemot ziedojumu veidā) un glabā tos cittautu (ārvalstu) iespieddarbus un dokumentus, kas ir nozīmīgi Latvijas valstiskuma, zinātnes, tautsaimniecības, izglītības un kultūras attīstībai, kā arī nodrošina to izmantošanu;

1.2.1.3. veic Latvijas centrālās depozītbibliotēkas funkcijas;

1.2.1.4. atbild par nacionālās bibliogrāfijas attīstību valstī, veido, uztur un pārvalda nacionālo bibliogrāfiju un nacionālo bibliogrāfisko datu un zināšanu organizācijas sistēmu un resursus. Nacionālā bibliogrāfija ir informācijas kopums par fiziskā un digitālā formā Latvijā publicētām publikācijām, kas ir nacionālā kultūras mantojuma sastāvdaļa, un ar tām saistīta strukturēta, sistematizēta informācija un autoritatīvie dati, kas ir standartizētas, strukturētas, pārbaudītas un uzticamas ziņas par personām, institūcijām, vietām, notikumiem, pasākumiem, darbiem, priekšmetiem un citiem kontrolētu klasifikatoru vārdiskiem apzīmējumiem;

1.2.1.5. organizē un veido Latvijas bibliotēku kopkatalogu sistēmu, lai nodrošinātu izmantotājus ar ziņām par visiem valstī esošajiem informācijas resursiem;

1.2.1.6. veic Latvijas starpbibliotēku abonementa centra funkcijas;

1.2.1.7. organizē un nodrošina parlamenta apkalpošanas bibliotekārā un informatīvā dienesta darbību;

1.2.1.8. īsteno kultūras mantojuma digitalizācijas procesus, attīsta nacionālā kultūras mantojuma digitālos resursus, tai skaitā veido Latvijas kultūras mantojuma digitālo bibliotēku un nodrošina tā ilglaicīgu saglabāšanu;

1.2.2. LNB uztur kultūras nozares tezaura datubāzi un nodrošina tās publisku pieejamību;

1.2.3. LNB nodrošina Nacionālās enciklopēdijas grāmatas formā un elektroniskā formā internetā izveidošanu, uzturēšanu, izdošanu, publicēšanu un publiskošanu;

1.2.4. LNB uzturot un attīstot tās rīcībā esošo datu centra infrastruktūru, kā arī sadarbojoties ar citām institūcijām, var sniegt datu centra, skaitļošanas resursu nodrošināšanas, datu apstrādes, datu īstermiņa glabāšanas resursu nodrošināšanas, informācijas sistēmu izmitināšanas, kā arī datu ilgtermiņa uzglabāšanas maksas pakalpojumus valsts pārvaldes, jo īpaši zinātniski pētnieciskajām institūcijām, izglītības iestādēm un kultūras institūcijām.

1.3. LNB personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot tā personas datus.

1.4. Lai izpildītu funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, LNB ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par fiziskām personām un organizācijām.

2. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Reģistrācijas Nr. 90000057827

Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV–1423

Tālr.: 67806100

E-pasts: lnb@lnb.lv

3. Personas datu apstrādes nolūki

3.1. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai LNB varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus tās īstenotajos piecos galvenajos darbības virzienos:

3.1.1. bibliotēkas krājums digitālajā laikmetā;

3.1.2. bibliotēka kā izaugsmei atvērta vide;

3.1.3. bibliotēkas krājums kā unikāls un neaizvietojams pētniecības resurss un tā pētniecība;

3.1.4. kultūras pieredzes radīšana bibliotēkā;

3.1.5. bibliotēka kā nozares attīstības virzītāja.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1. LNB apstrādā personas datus tikai tiesiskā pamata ietvaros.

4.2. Galvenie tiesiskie pamati LNB personas datu apstrādei:

4.2.1. personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz LNB attiecināmu juridisku pienākumu;

4.2.2. personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko LNB veic sabiedrības interesēs vai īstenojot tai kā pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

4.3. Papildus tiesiskie pamati var būt šādi:

4.3.1. apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

4.3.2. piekrišana personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

4.3.3. apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu fiziskas personas vitālas intereses – dzīvību un veselību.

4.4. Doto piekrišanu datu subjekts var atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties vispārīgi LNB vai tieši sazinoties ar LNB attiecīgo struktūrvienību, kurai iepriekš bija sniegta piekrišana.

5. Automatizēta lēmumu pieņemšana

Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta.

6. Personas datu saņēmēju kategorijas

6.1. Lai sniegtu efektīvi pakalpojumus un izpildītu funkcijas, LNB veic datu apmaiņu starp iestādēm, struktūrvienībām, kā arī citām organizācijām, kas LNB vai tās vārdā sniedz pakalpojumus.

6.2. LNB, iespējams, nodos personas datus trešajām personām, bet tikai tad, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.

6.3. Ja būs nepieciešama apmaiņa ar personas datiem, LNB apmainīsies ar tiem ar juridiskajām un fiziskajām personām, kuras sniegs pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā esošās prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība, kā arī spēj izpildīt pienākumus, kuri ir noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi tiks atrunāti līgumos ar minētajām  personām.

6.4. LNB neizmantos personas datus komerciāliem paziņojumiem, ja vien tieši nebūs sniegta piekrišana to darīt.

7. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai

Personas datus nosūtot uz trešo valsti, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts, vai starptautiskai organizācijai, tiek ievēroti normatīvajos aktos noteiktie priekšnosacījumi.

8. Personas datu glabāšanas termiņš

LNB saskaņā ar lietvedības nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, un/vai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

9. Datu subjekta tiesības

9.1. Datu subjektam ir tiesības:

9.1.1. iegūt informāciju, kas par viņu savākta noteikumu 4. punktā minētajiem personas datu apstrādes nolūkiem;

9.1.2. iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust;

9.1.3. pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu;

9.1.4. tiesības iebilst pret apstrādi;

9.1.5. jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kurai tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana.

10. Personas datu sniegšanas nepieciešamība

Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un LNB funkciju realizācijai tam nepieciešamajā apjomā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, LNB nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

11. Videonovērošana

11.1. LNB tiek veikta publisko telpu videonovērošana šādiem mērķiem:

11.1.1. sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšanai;

11.1.2. noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai.

11.2. Videonovērošanu LNB veic ar stacionārām un mobilām videokamerām, kuras izmantojot, iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstu.

11.3. LNB pirms videonovērošanas zonas informē par veikto videonovērošanu.

11.4. Videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas sakarā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas.

12. Sīkdatnes

Lai uzlabotu LNB uzturēto tīmekļa vietņu funkcionalitāti un pielāgotu to lietotāju paradumiem, kā arī lai iegūtu statistiku par lietotāju veiktajām darbībām, LNB tīmekļa vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes.

12.1. Kas ir sīkdatnes un kā tās darbojas?

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko dators vai mobilā ierīce saglabā apmeklējot tīmekļa vietni. Nākamreiz, apmeklējot tīmekļa vietni pārlūkprogramma atcerēsies iepriekš veiktās darbības un daļu no tām paveiks lietotāja vietā, piemēram, izvēlēsies valodu.

12.2. Kādas sīkdatnes tiek izmantotas?

Lai uzlabotu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglotu lietošanu, tiek izmantoti šādi sīkdatņu veidi:

12.2.1. sesijas sīkdatnes – pagaidu sīkdatnes, kuras tiek saglabātas tikai tik ilgi, kamēr netiek aizvērta pārlūkprogramma. Sesijas sīkdatnes palīdz atcerēties iepriekšējā lapā veiktās izvēles, lai nevajadzētu atkārtoti ievadīt informāciju;

12.2.2. pastāvīgās sīkdatnes – identificē unikālu lietotāju, un, atgriežoties tīmekļa vietnē, palīdz atcerēties informāciju par iepriekš veiktajām darbībām;

12.2.3. sekošanas sīkdatnes – tiek izmantotas tīmekļa vietnes apskates statistikai;

12.2.4. trešo personu sīkdatnes – tiek izmantotas trešo personu, piemēram, uzņēmuma Google, sīkdatnes, lai apkalpotu reklāmas un optimizētu mārketinga komunikāciju;

12.2.5. citu tīmekļa vietņu sīkdatnes – var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. LNB neuzņemas atbildību par jebkādas informācijas aizsardzību un konfidencialitāti, kuru lietotājs sniedz, apmeklējot citas vietnes, kā arī uz šīm vietnēm neattiecas šis paziņojums. Lietotājam ir jāievēro piesardzība un jāapskata attiecīgās tīmekļa vietnes paziņojums par konfidencialitāti vai privātumu.

12.3. Kā ierobežot sīkdatņu saglabāšanu vai noņemt sīkdatnes?

Ja lietotājs vēlas ierobežot (neatļaut) sīkdatņu saglabāšanu vai dzēst saglabātās sīkdatnes, to ir iespējams izdarīt, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus vai citādā veidā. Plašāka informācija: https://www.aboutcookies.org/ vai http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Ierobežojot (neatļaujot) sīkdatnes, atsevišķi tīmekļa vietnes servisi var darboties nepilnvērtīgi.

13. LNB personas datu aizsardzības speciālists

13.1. Kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumos:

Personas datu aizsardzības speciālists Kaspars Ozols
Tālr.: 27228777
E-pasts: persondati@lnb.lv

13.2. Ja ir aizdomas, ka LNB apstrādā personas datus neatbilstoši, nepieciešams sazināties ar personas datu aizsardzības speciālistu, ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

14. Personas datu apstrādes valsts institūciju kontrole

Par veikto personas datu apstrādi datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV–1011, e-pasts: info@dvi.gov.lv).

15. Izmaiņas personas datu apstrādes politikā

LNB Personas datu apstrādes politiku aktualizē pēc nepieciešamības, publicējot aktuālo personas datu apstrādes politikas versiju.Tēmas


Privātuma politika Sīkdatņu politika